Adatvédelem

A 7books Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

1. A Szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a 7books Kft. ("Társaság") által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a www.7books.hu, kapcsolódó adatkezelésekről.
A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumának Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott határozat szerint (Ikt. szám: BIF-003101700/2004/C) a Társaság C/002 521/2004nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.

2. Alapfogalmak
Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről határozza meg részletesen.

Jelen Szabályzat értelmezése során lényeges alapfogalmak:
2.1. Adatkezelő: az, aki az érintett adatai kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
A www.7books.hu, oldalakon folytatott webáruházi értékesítés esetén annak üzemeltetője; (azaz aki magát a szolgáltatást végzi):
Adatkezelő: 7books Kereskedő és Szolgáltató Kft
rövidített neve: 7books Kft
cégjegyzékszáma: 13-09-113441
adószám: 13970996-2-13
székhely: 2040 Budaörs Vak Bottyán utca 29
postai címe (hivatalos levelezési címe): 2040 Budaörs Vak Bottyán utca 29
elektronikus elérhetősége (e-mail cím): vevoszolgalat(kukac)7books.hu
Adatkezelő továbbá az a személy, akit jelen Szabályzat adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan adatkezelőként nevesít.
2.2. "Címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik (részletesenmeghatározva GDPR 4. cikk 9. pont).
2.3. Érintett: az adatkezelésben az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik (részletesen meghatározva: InfoTv. 3. §. 1. pont; GDPR 4. cikk 1.pont).
Jelen Szabályzat alapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (www.7books.hu) működő Webáruházat használja; azt meglátogatja, azonregisztrál, vagy a honlapon regisztráció nélkül vásárol (továbbiakban: "Felhasználó").
2.4. Személyes adat: egy természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcímetovábbá minden ? akár közvetett módon ? a személlyel kapcsolatba hozható információ(részletesen meghatározva InfoTv. 3. § 2. pontja GDPR 4. cikk 1. pont alatt).
2.5. Adatkezelés: a személyes adatok bármilyen célú felhasználása (pl.: vásárláslebonyolítása,) valamint az adatokon elvégzett bármely művelet(részletesen meghatározvaInfoTv. 3. § 10. pontja GDPR 4. cikk 1. pont alatt).
2.6. Adatfeldolgozó: aki az adatkezelő megbízása alapján elvégzi az adatfeldolgozásiműveleteket, az Adatkezelő nevében személyes adatot kezel.
2.7. Webáruház: a Társaság honlapján (www.7books.hu,) üzemeltetett internetes áruház(továbbiakban: "Webáruház") Jelen Szabályzat alapján folytatott adatkezelésekre a magyarjogszabályok és Magyarországon kötelezően alkalmazandó uniós jogszabályok (GDPR)rendelkezései figyelembevételével kerül sor.

Jogszabályi hivatkozások:
"Ektv." Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
"Fogy.véd.Tv." A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
"Grt." A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
"GDPR" AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről ésaz ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
"InfoTv." Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII. törvény
"Postatv." A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény "Számv. tv." A számvitelrőlszóló 2000. évi C. törvény

3. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja a Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezenszolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre aWebáruházban a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.
Adatkezelésre kerül sor különösen:
- Regisztráció és bejelentkezés;
- Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés;
- Panaszkezelés;
- A Társaság telefonos ügyfélszolgálatán
- Cookie-k;

4. Általános rendelkezések
Felelősség a megadott személyes adatok megfelelőségéért. A Társaság a neki megadottszemélyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az aztmegadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egybenfelelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe aszolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindenneműfelelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. A Társaság felhívja a Felhasználók figyelmét arra is, hogy az adatok naprakészségébenműködjenek közre. Így például ha a Felhasználó a már korábban megadott kézbesítési címváltozását nem jelezte egy további rendelésnél, és a megrendelt termék szállítása a tévescímre történik, a téves szállításból eredő bárminemű kárért, így a szállítás költségeiért aFelhasználó felel.
A személyes adatok módosítására "Belépés"-t követően a "Beállítások" menüben vanlehetőség. Adatok törlése iránti igény a regisztrációban szereplő e-mail címről vagytelefonszámról indított megkeresésben közölhető.

A Társaság felhívja a részére adatközlők figyelmét arra is, hogy ha nem saját személyesadataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.Mindaddig, amíg nem merül fel kétség a jogosultság tekintetében, a Társaság vélelmezi, hogy
(1) ha a Felhasználó teljesítési címként a Felhasználótól eltérő (harmadik) személy adatait adja meg; az ehhez szükséges hozzájárulást ezen más személy megadta a Felhasználónak;
(2) ha a megrendelt termék személyes átvételkor a Felhasználótól eltérő (harmadik) személyjelentkezik a megrendelt termék átvételére a Felhasználó ezen harmadik személyt a termékátvételére feljogosította.Fentiek nem érintik a Társaság jogát arra, hogy az esettől függően a jogosultság megfelelőigazolását kérje, az ennek során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a megrendelttermékre vonatkozó szerződéshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályok szerintkezelje.

Személyes adatok kezelése
A Társaság a megadott személyes adatokat a Szabályzatban meghatározott céloktóleltérőcélokra nem használhatja fel.
Hacsak jogszabály, vagy jelen Szabályzat másként nem rendeli, a Felhasználó által megadottszemélyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról ki nemiratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől alehető legrövidebb időn belül. Hacsak jogszabály ezt kifejezetten ki nem zárja, jogellenes,megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetettbűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaság jogosult a Felhasználóregisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkorbűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyesadatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Jogszabály, illetve jelen Szabályzat ellenkező rendelkezése hiányában a Felhasználó általmegadott személyes adatok ? abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nemiratkozik le ? addig kezelhetőek a Társaság, mint adatkezelő részéről, amíg a Felhasználókifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.
A Társaság bizonyos jogszabályban meghatározott esetekben ? hivatalos bírósági, rendőrségimegkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanújamiatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. ?esetén az erre jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintettFelhasználó elérhető adatait. A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyanrendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékeshatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatóságidöntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt aTársaság nem tehető felelőssé.
A Társaság a birtokába jutott személyes adatokat jelen Szabályzatnak megfelelően kezeli, ésazokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglaltrendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történőfelhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyébadatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelenSzabályzatban meghatározott adattovábbítási esetek.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Társaság az eredetiadatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, ésehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára,hogy a felhasználást megtiltsa.
Az InfoTv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás. Bizonyos esetekbena megadott személyes adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályokteszik kötelezővé. Így az InfoTv.6. § (5) a) bekezdése alapján az adatkezelő a felvett adatokattörvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése(elektronikus számlák esetén: számviteli bizonylatolás) céljából, a Felhasználó további különhozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően iskezelheti.
Adatkezelés technológiai okból
A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nemkapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal,sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A rendszerműködése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktólszámítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnektárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatokegyéb felhasználói személyes adatokkal ? a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével ?össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adotthozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikaiadatokról az ő személye nem lesz beazonosíthatóEljárás a Webáruház üzemeltetésének átengedése esetén.
Ha a Társaság a Webáruházban található szolgáltatások üzemeltetését vagy hasznosításátrészben, vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy a Társaság által kezeltszemélyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkülhiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztráltFelhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Szabályzatmindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknálhátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja. Jelen pont szerinti adattovábbításesetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számáraarra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén azadott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

5. Egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás
5.1. Regisztráció és bejelentkezés
A Társaság internetes áruháza igénybe vétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációnálrögzítésre kerülő kötelező adatok (név, e-mail cím, telefonszám) célja a Társaság internetesoldalain keresztül elérhető szolgáltatások (pl. kívánságlista létrehozása)Érintett: mindazon Felhasználó, aki a Webáruházban regisztrál. Adatkezelés célja: aFelhasználó adatainak rögzítése, hozzáférés megadása és kapcsolattartás a szolgáltatásigénybevételének megkönnyítése céljából. Bejelentkezésnél további adatkezelési cél aFelhasználó azonosítása, jogosultságok, kedvezmények biztosítása, a Felhasználó ellenőrzése,adatok módosításának biztosítása és rendelés egyszerűsítése.
Kezelt adatok köre: név és e-mail cím, telefonszám, jelszó kötelező. Ha a Felhasználó aregisztrációt követően terméket rendel meg, a rendszer a Felhasználó hozzájárulásátkövetően rögzíti a szállítási és számlázási adatokat, azaz nevet és címet, telefonszámot.Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1)bekezdés a) pontja biztosítja összhangban az Ektv. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (5)bekezdésével.
Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig. A Felhasználó bármikor ingyenesenmegszüntetheti regisztrált státuszát.

5.2. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés
Érintett: a Felhasználó, aki a Társaság internetes áruházát használja, és termékeket rendel aWebáruházban.
Az adatkezelés célja: a Webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylatkiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számvitelikötelezettség teljesítése.(Számla kiállítása)
A Webáruházbana vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag aFelhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Azadatkezelés jogalapját az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésb) pontja biztosítja. A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy akiválasztott terméket megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül a Társaság nem tudja feldolgoznirendelését és szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre.
Kezelt adatok köre: rendelésszám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, avásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, színe, választott fizetési,számlázási és szállítási mód adatai, utolsó belépés.
Adatkezelési időtartama: A Felhasználó személyes adatait kizárólag a megkötött szerződésteljesítéséig tárolja a Társaság, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak továbbitárolását írja elő a Társaság a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatásmiatt. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény általmeghatározott ideig tartó őrzése(Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvvitelielszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig kell tárolni,a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita.
A Felhasználó személyes adatainak ? jogszabályi kötelezettség alapján ? történő tárolásánakés hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)bekezdésében foglaltakra.
Kiszállítással összefüggő adatkezelés
Ha a Felhasználó szerződést köt a Társasággal, a Társaság a Felhasználó alábbi adataitlogisztikai szolgáltatói részére továbbítja annak érdekében, hogy ki tudják szállítani aFelhasználó által megrendelt termékeket.
Érintett: az a Felhasználó, akinek részére a Társaság a megrendelt terméket a megjelöltteljesítési helyre eljuttatja.
Kezelt adatok köre: címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldeménycsomagszáma, csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, beszedendőutánvét összege; valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben a Társaságnakmegadott információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglaltegyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).
Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása,számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)pontja;figyelemmel az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdéseire.
Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.
Adatátadás, adatátadás címzettjei: házhoz szállítás, esetén a fenti adatokat a Társaság átadjaa postai szolgáltató / futárszolgálat / szállító cég részére.
Az adatátadás jogalapja az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az InfoTv. 6. § (5) bekezdése,figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) alpontjára. A postai szolgáltatók / futárszolgálatáltal nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik ésadatkezelési szabályaik, amelyeket a Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával elfogad.
Postai, logisztikai szolgáltatók. A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek ateljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltatóa Postatv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) adatkezelőként kezelheti, egyéb logisztikaiszolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják a Társaságlogisztikai szolgáltatói, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja előa logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történőadatszolgáltatás miatt.
A jelen Szabályzat hatályba lépésekor megbízott postai szolgáltató:
Postai szolgáltató neve Postai szolgáltató székhelye, ÁSZF elérhetősége
Postai szolgáltató által végzett adatkezelési tevékenység
Magyar Posta Zrt
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Csomagszállítás
Adattovábbítás fizetési szolgáltatók részére
Az adatátadás jogalapja az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az InfoTv. 6. § (5) bekezdése.

5.3. Panaszkezelés
Érintett: Azon Felhasználó, aki a Társaság által nyújtott szolgáltatások valamelyikévelkapcsolatos panaszt jelent be a Társaságnak.
Kezelt adatok köre: rendelésszám, a vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termékmegnevezése, vételára, a vásárlás és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, avásárló fogyasztóként minősülése, a vásárló által érvényesíteni kívánt igény és a panaszrendezésének módja.
Az adatkezelés célja: a Társaság által nyújtott szolgáltatások valamelyikével kapcsolatospanaszkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) bekezdése, figyelemmel a 6. § (5) és (6)bekezdésben foglaltakra is, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) ? c) pont biztosítja;összhangban az Ektv. 13/A. § (1) bekezdésével és a Fgytv. 17/A. §-ával.Az adatkezelésidőtartama: Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan.
5.4. Telefonos ügyfélszolgálat
A Társaság telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.
Érintett: mindazon személyek, akik a Társasággal, annak működésével kapcsolatban telefononérdeklődik.
A kezelt adatok köre: Felhasználó neve, telefonszáma, panasz esetén az érintett rendelésszáma, panasz tárgya, miben léte.
Az adatkezelés célja: minőségbiztosítás; annak biztosítása, hogy az eseményekethiteltérdemlően rekonstruálni lehessen fogyasztói jogvita esetén.
Az adatkezelés jogalapját az InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) bekezdése, figyelemmel a 6. § (5) és(6) bekezdésben foglaltakra is, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) ? c) pont biztosítja;összhangban az Ektv. 13/A. § (1) bekezdésével.

Adatkezelés időtartama (űrlapon megadott személyes adatok tárolási ideje):- egyszeriinformációcsere esetén a Társaság az adatot haladéktalanul törli;- ha a megkeresés valamely aTársaság által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés, vagy annak előkészítéséhezkapcsolódik, az adatkezelés időtartama az Ektv. 13/A. §-ában előírtak szerint alakul,figyelemmel a GDPR 6 Cikk (1) b) bekezdésében foglaltakra;- fogyasztói panasz esetén: öt év("Fogy.véd.Tv." 17/A. §).
Egyéb esetekben a megadott adatok kezelésére az adott jogcímhez (termék megrendelése,hírlevél, törzsvásárlói program; stb.) kapcsolódó előírások vonatkoznak.

6. Adatfeldolgozók, adattovábbítás
A Társaság a Webáruház folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, amegrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosankapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe. A Társaság azadattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljábóladattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatoktovábbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbítottszemélyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabálybanmeghatározott egyéb adatokat.

Magyar Posta Zrt 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Csomagszállítás

8. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók, mint érintettek, a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a Társaság címére (7books Kft., 2040 Budaörs, Vak Bottyánutca 29.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a vevoszolgalat(kukac)7books.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek.
A levélben küldött tájékoztatás-kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, illetve jogszerűnek,ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailbenküldött tájékoztatáskérést a Társaság csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználóregisztrált e-mail címéről küldik.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek a Társaság általa kezelt, illetve az általa vagyrendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról,az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és azadatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről,hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyesadatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintetttájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainakhelyesbítését, illetve ? a kötelező adatkezelések kivételével ? törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a Társaság fenti elérhetőségein.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja ha az adatkezeléshozzájáruláson alapul. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, avisszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A Társaság díjatszámíthat fel a GDPR-ben foglalt esetekben a tájékoztatás, illetve másolat igénylése esetén.Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzéstkapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyenadatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következőinformációkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokatközölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve anemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nemlehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyesadatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyenszemélyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáraés arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, ésaz érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. (GDPR 15. Cikk)
Helyesbítés joga: A Társaság a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsea rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, azérintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok ? egyebek mellett kiegészítőnyilatkozat útján történő ? kiegészítését (GDPR 16. Cikk, a helyesbítéshez való jog) Törléshez("elfeledtetéshez") való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelőpedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelemnélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll (1) a személyes adatokra már nincsszükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (2) az Érintettvisszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs másjogalapja; (3) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerűok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen; (4) a személyesadatokat jogellenesen kezelték (5) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniósvagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; (6) a személyesadatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. (GDPR 17. Cikk.)
A törlés, elfeledtetés joga nem alkalmazandó, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós, vagy tagállamijog szerinti kötelezettség teljesítése illetve, közérdekből vagy az adatkezelőre ruházottközhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
c) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának valamint a GDPR 9. Cikk (3) bekezdésénekmegfelelően a népegészségügyet érintő közérdek alapján;
d) a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományosés történelmi kutatási célból, amennyiben a törléshez, elfeledtetéshez való jogvalószínűsíthetően lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést, vagy
e) jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Zárolás és megjelölés: Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintettezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törléssértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Társaságmegjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagypontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapíthatómeg egyértelműen.
Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog: Az érintett kérheti, hogy személyesadatainak kezelését a Társaság korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatokpontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővéteszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. A Társaság megjelöli azáltaluk kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, dea vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható megegyértelműen.Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozzaakkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt személyes adatoktörlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
Az érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaságkorlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azoknak a Társaság általikezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ha azadatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhezszükséges, és ez ellen tiltakozott az érintett tiltakozott, kérésére a korlátozás arra azidőtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokaielsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. (GDPR 18. Cikk)
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásáhozkapcsolódó értesítési kötelezettség: Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat aGDPR 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről,törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Azérintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (GDPR 19. cikk)
Adathordozhatósághoz való jog: Ha az adatkezelésre az érintett hozzájárulása alapján kerültsor, vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett azegyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépésekmegtételéhez szükséges, vagy jogszabályban meghatározott különleges adatok kezelésévelkapcsolatosan az érintett kérheti, hogy az adatkezelő az érintett által rendelkezésérebocsátott és az adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széleskörben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másikadatkezelő részére továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható. (GDPR 20 Cikk)
Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikortiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmijogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés,vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségeskezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyesadatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhezkapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, azérintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célbóltörténő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlenüzletszerzéshezkapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellenitiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. (GDPR 21. Cikk)
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy neterjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen ? ideértve a profilalkotást is ?alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentősmértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgálómegfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy - az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. (GDPR 22. Cikk)
Eljárási szabályok: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen akérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15?22.cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve akérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappalmeghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainakmegjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja azérintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőségszerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. A határidőmeghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelemkézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintettelektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra,kivéve, ha az érintett azt másként kéri. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának azelküldést követő első munkanapot kell tekinteni. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseketaz érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétőlszámított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól,valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi ésInformációszabadság Hatósághoz fordulás, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12.Cikk) Bírósági jogorvoslat: Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem értegyet, illetve ha az adatkezelő az előírt határidőt elmulasztja az ellen ? annak közlésétőlszámított 30 napon belül ? bírósághoz fordulhat. A Társaság az érintett adatát nem törölheti,ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevőrészére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozásjogosságát megállapította.
Kártérítés és sérelemdíj: A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy azadatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintettszemélyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Azérintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Azadatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlanok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban,amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem azérintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellenbírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelő székhelye szerintilletékes bíróság a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.), vagy az érintettválaszthatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.
Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

9. Az Adatkezelési Szabályzat hatályba lépése, módosítása
Jelen Szabályzat 2018.05.25. napjával lép hatályba. A Társaság a jelen Szabályzatban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor adattájékoztatást.
A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.